รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

ส่งดีเอสไอเชือดคดีปั่นหุ้น-ไซฟ่อนเงิน โดย ผู้จัดการออนไลน์
[ตลาดเงิน-ตลาดทุน] [11 กุมภาพันธ์ 2551 10:07 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
       สำนักงาน ก.ล.ต.โชว์ผลงานเอาผิดคดีปั่นหุ้น-ไซฟ่อนเงิน ส่งหลายคดีให้ “ดีเอสไอ” เชือดต่อ ระบุ อยู่ในขั้นตอนสรุปสำนวนที่ต้องใช้เวลาพิจารณา “ประสงค์” แจงเตรียมคัดเลือกบอร์ดใหม่ภายใน 180 วันหลัง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ประกาศใช้-ตั้งคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ด้านประธานบอร์ด ขณะที่ประธานบอร์ด รมว.คลัง เป็นผู้เสนอชื่อ
       
       นายประสงค์ วินัยแพทย์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ดำเนินการกล่าวโทษ โดยมีหลายคดีที่ได้ส่งเรื่องต่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการสืบสวนต่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวกับการสร้างราคาหลักทรัพย์ (ปั่นหุ้น) หรือคดีการฟอกเงิน (ไซฟ่อนเงิน) ทั้งนี้ คดีความเหล่านั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการสรุปสำนวน ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการบ้าง
       
       “ที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต.ได้มีการไปให้ถ้อยคำในเรื่องการสอบสวนว่าเป็นย่างไรบ้าง หาก ก.ล.ต.พบความไม่ชอบมาพากลของผู้บริหาร และกรรมการตุกติก จะมีการส่งไปให้ดีเอสไอเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ต้องเป็นคดีที่ใหญ่พอสมควร หากยิบย่อยเกินไปก็สงสารทางดีเอสไอ เพราะมีงานเยอะอยู่แล้ว โดยเรื่องที่ ก.ล.ต.ส่งต่อให้ดีเอสไอสอบสวนนั้น เพราะ ก.ล.ต.ไม่มีอำนาจสอบสวนต่อได้ จึงต้องพึ่งมือของดีเอสไอจากที่มีเครื่องมีการสอบสวนที่ครบถ้วน” นายประสงค์ กล่าว
       
       ด้านความพร้อมในการประกาศใช้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น นายประสงค์ กล่าวว่า หาก พ.ร.บ.ตลาดทุนฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ ทาง ก.ล.ต.จะต้องเลือกตัวประธาน และเลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่ ภายใน 180 วัน ซึ่งรวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย โดยปัจจุบัน ก.ล.ต.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้
       
       “ตอนนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากมีการประกาศเมื่อใด บอร์ด ก.ล.ต.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงทันที ซึ่งจะต้องมีการเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อ ง เพื่อคัดสรรบอร์ด และเลขาธิการก.ล.ต.ใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป หรือจะเรียกประชุมวาระเร่งด่วนก็ได้” นายประสงค์กล่าว
       
       สำหรับขั้นตอนการคัดสรรคณะกรรมการ ก.ล.ต.นั้น ในส่วนของประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นประธาน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ
       
       ส่วนกรรมการ ก.ล.ต.ชุดปัจจุบัน ต้องจับสลากออกให้เหลือ 3 คน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับเช่นกัน ขณะเดียวกัน ประธาน ก.ล.ต. และกรรมการที่เป็นโดยตำแหน่ง จะต้องคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่แทนกรรมการที่จับสลากออก และเสนอต่อ รมว.คลังพิจารณา ซึ่งต้องดำเนินการคัดเลือกภายใน 30 วัน
       
       ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.ชุดใหม่ ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง 3 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขณะเดียวกัน จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะถูกเลือกเข้ามาอีก 4-6 คน ขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต.นั้น เมื่อ พ.ร.บ.ใหม่มีผลใช้บังคับ เลขาธิการคนปัจจุบันจะหมดวาระลงในทันที หลังจากนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต.ชุดใหม่จะเป็นผู้คัด และเสนอบุคคลที่เข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวต่อ รมว.คลัง และ รมว.คลัง จะเสนอต่อ ครม. เพื่ออนุมัติแต่งตั้งต่อไป
       
       สำหรับกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในส่วนของประธานคณะกรรมการตลาดทุนนั้น เลขาธิการก.ล.ต.จะนั่งเป็นประธานโดยตำแหน่ง ขณะเดียวกัน ก็จะมีกรรมการโดยตำแหน่งอีก 2 คน ได้แก่ รองเลขาธิการ ก.ล.ต.1 คน และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) หรือ รองผู้อำนวยการ สศค.1 คน
       
       นอกจากนี้ จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คน ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินี้ต้องได้รับแต่งตั้งจาก รมว.คลัง โดยกระบวนการคัดสรรนั้น ทางประธานคณะกรรมการก.ล.ต. และเลขาธิการ ก.ล.ต.จะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติให้คณะกรรมการคัดสรรพิจารณา และคณะกรรมการคัดสรรก็จะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อให้ รมว.คลัง แต่งตั้ง
       
       สำหรับคณะกรรมการคัดสรร มี 7 คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ สศค.ผู้ว่าการ ธปท. เลขาธิการ ก.ล.ต.หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
       
       ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดสรรได้รับการแต่งตั้งโดย รมว.คลัง ซึ่งควรดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ รมว.คลัง พิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อ รมว.คลัง เห็นชอบแล้ว ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต.จะได้ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [ตลาดเงิน-ตลาดทุน] TTW สรุปแผนเข้าตลาดหุ้นวันนี้ เตรียมโรดโชว์ ตปท.คาดเทรด Q1 [11 กุมภาพันธ์ 2551 10:06 น.]
[2.] [ตลาดเงิน-ตลาดทุน] คิงเพาเวอร์ เตรียมถอนฟ้อง ทอท. คดีเรียกค่าเสียหาย 6.8 หมื่นล. [11 กุมภาพันธ์ 2551 10:06 น.]
[3.] [ตลาดเงิน-ตลาดทุน] ก.ล.ต.เผยส่งคดีกล่าวโทษให้ดีเอสไอ เตรียมคัดบอร์ดใหม่แทนชุดหมดวาระ [11 กุมภาพันธ์ 2551 10:06 น.]
[4.] [บริษัทจดทะเบียน] TTA ลงสัญญาซื้อหุ้น ซีสเปค แปซิฟิค เล็งตั้งในไทยขยายฐานธุรกิจของ MOS [11 กุมภาพันธ์ 2551 10:06 น.]
[5.] [บริษัทจดทะเบียน] SCCC จ่ายปันผลอีกหุ้นละ 7.50 บ. สวนทางกำไรปี50หดเหตุต้นทุนพุ่ง [11 กุมภาพันธ์ 2551 10:06 น.]
[6.] [ข่าวการเงิน] คลังเด้งรับออกกองทุนวายุภักษ์ 2 ลดภาระหนี้รัฐหนุนเมกะโปรเจกต์ [10 กุมภาพันธ์ 2551 23:54 น.]
[7.] [ข่าวการเงิน] KBANK ทุ่มงบการตลาด 250 ล้าน กระตุ้นใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่ม 27% [11 กุมภาพันธ์ 2551 10:06 น.]
[8.] [Section1:ข่าวปก] สมัครเตรียมผุดทีวีช่องใหม่ ขายฝันรถไฟฟ้ากทม.สู่ภูมิภาค [11 กุมภาพันธ์ 2551 00:04 น.]
[9.] [ข่าวการเงิน] บสก.ขนเอ็นพีเอ 2,000 ล้าน ขายงาน “มันนี่เอ็กซ์โปโคราช” [11 กุมภาพันธ์ 2551 10:06 น.]
[10.] [ข่าวการเมือง] “เทพชัย” ฉุนไล่ “เพ็ญ” อ่าน กม.ก่อนริล้วงลูกทีพีบีเอส [10 กุมภาพันธ์ 2551 20:01 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน