รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

“ประชาธิปไตย” กับการเมืองไทยในปัจจุบัน โดย ผู้จัดการออนไลน์
[ภาคกลาง-ตะวันออก] [20 ตุลาคม 2551 16:08 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
       ศูนย์ข่าวศรีราชา - รูปแบบการปกครองของไทยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเมืองอย่างกว้างขวางในขณะนี้ ด้วยความว่า “ประชาธิปไตย” ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับหลากหลายประเทศ แต่ทว่าเมื่ออำนาจถูกครอบครองด้วยคนชั่ว ระบบสังคมแบบอุปถัมภ์ และความทะยานอยากในลาภยศบารมีของผู้นำประเทศ
       
       การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญในเสียงของประชาชน และคนข้างมาก นับเป็นเรื่องที่สวยงาม จนส่งผลให้หลากหลายประเทศเอารูปแบบการปกครองดังกล่าวมาใช้ปกครองผู้คนกันอย่างมากมาย ประเทศไทยใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน แต่ทว่ามีคำต่อท้ายที่ว่า “โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ยิ่งล้วนแล้วแต่มีความดีงามอย่างยิ่งในชื่อของการปกครองรูปแบบนี้
       
       แต่ทำไมปัจจุบันการเมืองไทยกำลังประสบปัญหาอย่างกว้างขวางในสายตานานาประเทศ ย้อนมองไปเมื่อสมัยก่อนมีการปฏิวัติยึดอำนาจจากรัชกาลที่ 7 และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง และมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ ในระบอบการปกครองนี้ กษัตริย์ก็คือกฎหมาย กล่าวคือ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ คำสั่ง ความต้องการต่างๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย กษัตริย์มีอำนาจในการปกครองแผ่นดิน และพลเมืองโดยอิสระ โดยไม่มีกฎหมายหรือองค์กรตามกฎหมายใดๆ จะห้ามปรามได้ มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย ดูเหมือนว่าการเมืองในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดปัญหามากมายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การหมิ่นสถาบันกษัตริย์
       
       แต่ด้วยพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทำให้สังคมไทยสงบร่มเย็นมากอย่างยาวนาน แต่เมื่อคำว่าประชาธิปไตยถูกนำมาใช้อย่างผิดๆ ถูกนำมาใช้ด้วยความไม่ถึงแก่นแท้แห่งประชาธิปไตย สิทธิอันชอบธรรมของคนจึงเจือจาง และมีทีท่าว่าจะหายไปทีละน้อยๆ การเมืองไทยจึงเกิดคำว่า “พวกมากลากไป” โดยมีเงาความเป็นประชาธิปไตยตามหลัง แต่ไม่อาจจับต้องความเป็นประชาธิปไตยได้แม้แต่น้อย ระบบการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเทศ ผู้นำประเทศ หรือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จึงมีการเคลือบแฝงไปด้วยวิธีการต่างๆ นานา เพื่อให้ได้มา ซึ่งอำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เงินตรา และการเป็นผู้นำประชาชน ที่ความทะยานอยากค่อยๆ คืบคลานมาอย่างช้าๆ บนพานทองประชาธิปไตยของไทยที่แสนเปราะบาง
       
       มุมมอง และความคิดที่ประเทศไทยอาจจะไม่เหมาะสมกับคำว่าประชาธิปไตยจึงบันดาลขึ้นผ่านร่องสมองจนกลายเป็นบทความชิ้นเล็กๆ ที่อยากถ่ายทอดผ่านสายตาผู้อ่าน มุมมองเรื่องที่ว่า ประเทศไทยน่าจะกลับไปใช้วิธีระบอบความเป็นอยู่แบบเก่าๆ เพราะสังคมไทยถูกหล่อหลอมมาอย่างยาวนาน ให้เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย แต่เมื่อผู้นำประเทศที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลับกลายเป็นพวกที่ไม่มีความชอบธรรมอยู่ในหัวใจ มีความทะยานอยาก อยากได้ ซึ่งอำนาจ เงินทอง พอสุดท้ายกลับยกตัวเองเทียบพระเจ้า โดยใช้เงินซื้อทุกสิ่งที่พวกมันคิดว่า “ซื้อได้” จึงมีการหมิ่นสถาบันกษัตริย์กันแบบรับไม่ได้ในสายตาประชาชน การรวมตัวของประชาชนหัวใจบริสุทธิ์ที่รักชาติ รักสถาบันกษัตริย์จึงกำเนิดขึ้น และกำลังก่อวงขยายกว้างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อคนเหล่านั้นยอมที่ตาย เพื่อรักษาไว้ ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีของราชบัลลังก์
       
        และด้วยมูลเหตุแห่งอำนาจ ความยิ่งใหญ่ และความร่ำรวย ของคนบางกลุ่มที่เกิดมาจากเพียงประชาชนคนหนึ่งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่สุดท้ายกลับลุ่มหลงเรื่องดังกล่าวจนลืมมองดูชีวิตภายใต้พระบรมโพธิสมภารที่ได้พึ่งพึงอาศัยมาครั้นสมัยบรรพบุรุษไปโดยปริยาย กลับใช้อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่ได้มาในลักษณะผิดๆ จนปัจจุบันมีผู้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างมากมาย แต่เมื่ออำนาจที่มีคนกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ครอบครอง จึงสรรหาทุกวิถีทางที่จะทำลายทุกคนที่พวกมันคิดว่าอาจทำให้อำนาจร่วงหล่นจากบังเหียนที่มันคุม จนลืมความสำคัญ และหัวใจของประเทศไปโดยไม่แยแสต่อเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น
       
       ประชาชนคนไทยถูกปลูกฝังด้วยการมีน้ำใจ การให้จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าวิถีไทย ประชาชนคนไทย มีความเป็นอยู่ที่น่ารักน่าชังมาตั้งแต่ครั้งกระโน้น แต่เมื่อทุนนิยม อำนาจเงินมากลบความเป็นไทยแบบเดิมๆ แทบจะหมดสิ้น ปัญหาการเมืองของประเทศจึงเกิดขึ้น อาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพที่หลายคนเฝ้าฝันอยากจะครอบครอง เพื่อเป็นสะพานทอดต่อไปยังเงินตรา และอำนาจ รวมถึงความยิ่งใหญ่ในชีวิต การซื้อเสียงจึงขยายตัวกว้างจนกินประเทศไปแทบดับสูญ การต่อสู้ของกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องให้เกิดการเมืองใหม่ จึงเป็นเรื่องน่าศึกษาสำหรับคนไทยที่ยังมีศรัทธาอยู่ในวิถีไทยที่แท้จริง
       
       สุดท้ายจะลงเอยอย่างไรไม่สามารถมีใครบอกอนาคตการเมืองการปกครองของไทยได้ มีเพียงฟ้าเท่านั้นที่รู้ แต่เชื่อเถิดว่า “ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำคือเรื่องจริง” และมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งที่ผู้เขียนไม่ทราบที่มาว่ามาจากปราชญ์คนใดคือประโยคที่ว่า “จงยอมรับความเป็นจริง เพราะความจริง ไม่เคยทำร้ายความเป็นคน” ซึ่งเป็นประโยคที่น่าชื่นชมอย่างมากมาย
       


 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] เพิ่งรู้ตัว! “รามอส” รับกดดันหลังไก่ยึดบ๊วยแน่น [20 ตุลาคม 2551 15:18 น.]
[2.] [ข่าวการเมือง] “นายกฯ” อ้อน ขรก.อย่าหวั่นไหว มั่นใจรัฐบาลเขยแม้ว [20 ตุลาคม 2551 15:15 น.]
[3.] [General] Miss International Beauty Pageant 2008 [20 October 2008 15:11]
[4.] [ข่าวเกมคอลโซล] กีตาร์ ฮีโร่เปิดโหลดเพลงใหม่โอเอซิส ร็อกแบนด์ ดึงเนอร์วานา [20 ตุลาคม 2551 15:10 น.]
[5.] [ข่าวประจำวัน] วิกฤตเงินพ่นพิษแผนขยายกิจการลาสเวกัส แซนด์ รายได้มาเก๊าหด10% [21 ตุลาคม 2551 09:08 น.]
[6.] [ข่าว] ตำรวจ ปส.จับนักค้ายาไอซ์ 6 ล้าน รวบชาวกินีขนโคเคน 14 ล้าน [20 ตุลาคม 2551 15:08 น.]
[7.] [ภาคใต้] “ทต.แหลมสัก” พร้อมเปิดใช้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวงบสร้าง 50 ล.-รับฤดูการท่องเที่ยวเชื่อมกระบี่-พังงา [20 ตุลาคม 2551 16:08 น.]
[8.] [ภาคใต้] “เทพไท” ถอนหงอก “เสนาะ” บอกถอนตัว-ปชป.ย้ำจุดเดิมยุบสภาเท่านั้น [20 ตุลาคม 2551 15:06 น.]
[9.] [ข่าวย่อย] ภูเก็ตกำหนดจัดงานวันสังคมสงเคราะห์ [20 ตุลาคม 2551 15:04 น.]
[10.] [ข่าวธุรกิจในประเทศ] “เจ๊เกียว” เสียงอ่อน-ยอมลดค่าโดยสารรถร่วม บขส.3 ส.ต.เริ่ม 1 พ.ย.นี้ [20 ตุลาคม 2551 14:58 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน